Festival Camping Terschelling
056 244 9091 06 1220 3659

Contact

Festival Camping Terschelling
Midslander Hoofdweg 27
8891GG Terschelling Midsland
056 244 9091 06 1220 3659

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 01060218.

Download als PDF document

Artikel 1:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Camping Terpstra: Camping Terpstra BV en/of haar gelieerde maatschappijen, allen gevestigd aan de Midslander Hoofdweg 27, 8891 GG te Terschelling Midsland.
b) Huurder: de wederpartij die een overeenkomst aangaat of zijn vertegenwoordiger.
c) Gast: eenieder die namens of met de huurder gebruik maakt van de door Camping Terpstra verhuurde materialen en/of accommodatie.
d) Huurperiode: de overeengekomen huurtijd in dagen of nachten inclusief de dagen van levering en ophalen.
e) Huursom: het bedrag dat Camping Terpstra berekent voor gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode.
f) Werkdagen: in het hoogseizoen alle dagen van de week, daarbuiten de dagen maandag tot en met vrijdag.
g) Kantooruren: in het hoogseizoen van 09.00 uur tot 22.00 uur, daarbuiten van 09.00 uur tot 17.00 uur.
h) Communicatie: Camping Terpstra is bereikbaar per telefoon (0562-449091).

Artikel 2:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Camping Terpstra.

Artikel 3:
Alle bedragen worden vermeld in euro's.

Artikel 4:
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de huurder. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een door Camping Terpstra geaccepteerde tussenpersoon geschieden.
2. In gevallen waarin een product van Camping Terpstra deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement, samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een totaalprijs wordt gepubliceerd, is Camping Terpstra slechts aansprakelijk voor zijn deel.

Artikel 5:
Het aanbod van Camping Terpstra is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de huursomberekening is toegestaan, evenals het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6:
1. Offertes en aanbiedingen worden gemaakt op basis van op het moment van uitbrengen geldende prijsniveau, waarbij dat prijsniveau op 100% gesteld wordt. Algemeen aanvaarde prijsverhogingen (zoals belastingen, heffingen, lonen of
brandstofprijzen) kunnen tot op het moment van levering worden doorberekend.
2. De huursom is de som van de netto huurkosten, vermeerderd met BTW en eventuele transportkosten, onderhoud, montage- en demontagekosten en andere, desgewenst in de prijsopgave te specificeren kosten.

Artikel 7:
De huurder verstrekt Camping Terpstra voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8:
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 9:
Indien de huurder het gehuurde niet (helemaal) kan gebruiken wegens het door zijn schuld ontbreken van enig (geldig) benodigd document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 10:
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere huurder annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van levering: 40% van de huursom;
b) bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van levering: 75% van de huursom;
c) bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van levering: 90% van de huursom;
d) bij annulering op de dag van levering of later: de volle huursom;
e) latere aankomst en/of eerder vertrek dan overeengekomen wordt niet beschouwd als annulering en geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reissom.
Bij annulering van de reservering kan er niet meer worden gereserveerd voor het seizoen door de persoon. Ook kan er dan niet worden ingecheckt met deze naam op de camping.

Artikel 11:
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantorenuren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12:
Camping Terpstra heeft het recht tot 4 weken voor de leverdatum de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, indien blijkt dat door omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst (nog) niet bekend waren, een minimaal kostendekkende exploitatie van het verhuurde niet kan worden behaald; dit ter beoordeling van Camping Terpstra.

Artikel 13:
Onder overmacht wordt verstaan: onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 14:
1. Camping Terpstra is naar gelang de omstandigheden verplicht de huurder hulp en bijstand te verlenen, indien het gebruik van het gehuurde niet voldoet aan de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Camping Terpstra, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen, is Camping Terpstra tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de huurder.
2. Wanneer Camping Terpstra op grond van artikel 14 lid 1 aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reisen/of annuleringskosten verzekering.
3. Indien Camping Terpstra jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Camping Terpstra voor andere schade beperkt tot ten hoogste tweemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Camping Terpstra. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Camping Terpstra gelden ook ten behoeven van werknemers en vertegenwoordigers van Camping Terpstra, betrokken dienstverleners en agentschappen, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15:
De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Camping Terpstra voor een goed gebruik van het gehuurde en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de algemeen geaccepteerde maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.

Artikel 16:
De huurder en/of gast die door zijn gedragingen hinder of last oplevert, kan door Camping Terpstra van (voortzetting van) het gebruik van het gehuurde worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 17:
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Camping Terpstra, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met Camping Terpstra.
2. Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Camping Terpstra, gevestigd aan de Midslander Hoofdweg 27, 8891 GG te Terschelling Midsland. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Camping Terpstra te worden ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de overeengekomen huurperiode.

Artikel 18:
Kennelijke fouten en vergissingen voorbehouden. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien prevaleert de Nederlandse Wet.

Aanvullende voorwaarden Camping Terpstra

Naast onze voorwaarden hanteren wij op Camping Terpstra de volgende Aanvullende Voorwaarden Camping Terpstra. Deze aanvullende voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 01060218.

Onder tent wordt verstaan: de tent inclusief tentinventaris, zoals omschreven op onze website: www.campingterpstra.nl.

1. De hoofdhuurder is diegene die een kampeerplaats bij Camping Terpstra heeft geboekt. Camping Terpstra is op de aankomst- en vertrekdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur aanwezig op het kantoor. Je bent van harte welkom vanaf ca. 12.00 uur. Als je eerder komt bestaat de kans dat je moet wachten tot je tent door Camping Terpstra kan worden vrijgegeven. Bij latere aankomst of eerder vertrek is de hoofdhuurder verplicht Camping Terpstra hiervan (telefonisch op 0562-449091) op de hoogte te stellen.

2. Hoofdhuurder is aansprakelijk voor diefstal, beschadigingen en/of verlies van het gehuurde waaronder de gehuurde tent en de inventaris (ongeacht wie deze heeft veroorzaakt) gedurende de gehele overeengekomen huurperiode (ook bij laterenaankomst of eerder vertrek!) en ook voor het gedrag van zijn of haar medegebruikers en huurders van de kampeerplaats inclusief tent etc., logees en bezoekers. De nieuwwaarde van hetgeen (kampeerplaats, tent en/of inventaris) beschadigd is zal in rekening worden gebracht.

3. Hoofdhuurder is, in zijn eigen belang, verplicht de kampeerplaats inclusief tent en de inventaris direct na aankomst te controleren op schades of vermissingen en deze - indien van toepassing- binnen één uur na aankomst te melden bij Camping Terpstra. Daarna vervalt je recht op reclamatie.

4. Bij vertrek dient de kampeerplaats inclusief tent uiterlijk om 10.00 uur schoongemaakt en opgeruimd te worden achtergelaten. De kampeerplaats inclusief tent wordt bij vertrek door Camping Terpstra gecontroleerd, indien gewenst in het bijzijn van hoofdhuurder. Wanneer blijkt dat Camping Terpstra het gehuurde (alsnog) moet schoonmaken wordt daarvoor minimaal 65,00 euro voor de kampeerplaats inclusief tent in rekening gebracht.

5. Je hebt bij je boeking een borg betaald van 120,00 euro. Schades en/of vermissingen aan de kampeerplaats, tent, tentdeel en/of schoonmaakkosten worden op je borg ingehouden. Als er geen reden tot inhouding is krijg je de hele borg terug. Als de schade lager is dan 120,00 euro dan ontvang je het verschil terug. Is de schade hoger dan moet je bijbetalen. Je ontvangt binnen 14 dagen na de laatste huurdag een gespecificeerde afrekening van Camping Terpstra. Reacties op de borginhouding worden door Camping Terpstra tot uiterlijk twee maanden na de afrekening in behandeling genomen. Een half jaar na vertrek vervalt het recht om “vergeten” borg terug te vragen.

6. Wij raden je aan een reisverzekering af te sluiten! Schades en/of vermissingen gedurende de huurperiode die gedekt worden door de reisverzekering moeten conform de voorwaarden van de reisverzekeraar worden toegepast. Gevonden voorwerpen worden een half jaar bewaard.

Gebruik van de kampeerplaats, tent en inventaris

1. Wees voorzichtig met de tentdeuren. Doe de deuren helemaal open of helemaal dicht. Probeer niet door half geopende ritsen te gaan. Een deurrits repareren kost minimaal 150,00 euro!

2. Het tentdoek kan op plaatsen waar iets tegen het tentdoek staat gaan doorlekken. Je kunt hier veel overlast van ondervinden. Dit is te voorkomen door niets tegen het tentdoek te plaatsen, op het tentdak te leggen of op het tentdoek te smeren.

3. Vochtige kleding, veel mensen in de tent en slechte ventilatie kan oorzaak zijn van condensvorming en druppels veroorzaken aan de binnenkant van het dak. Dit voorkom je door goed te ventileren.

4. Het op de tent of inventaris monteren van stickers, etiketten, waslijnen, plaatsnaamborden, plakband, sluitspelden en dergelijke is niet toegestaan.

5. Let goed op! In en rond de tent zijn tentharingen in de grond geslagen. Deze kunnen pijnlijke wonden veroorzaken. Camping Terpstra draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

6. Het ijzeren rekje op de kookplaat kan erg heet worden. Zet hier geen kunststof materialen op. Sluit telkens na gebruik, ook 's avonds of als je weggaat de kraan die op de gasfles zit. De koelkast zal voldoende koelen mits er geen ijs in het vriesvak zit. Daarom raden wij je aan om de koelkast niet in de hoogste stand te zetten en, bij ijsvorming in het vriesvak, de koelkast te ontdooien.

>Voorwaarden